מניות

 

מניות הן ניירות ערך המקנות בעלות על חברה מסוימת ובכלל זה זכויות הצבעה, זכויות בהון וזכויות בעת פירוק החברה. כמות ושיעור המניות שאדם מחזיק ביחס ליתר בעלי המניות בחברה קובע את שיעורי הבעלות והשליטה בחברה.

מיטב דש טרייד נותנת לך את כל הכלים לצורך ביצוע השקעה ו/או מסחר במניות או במדדי מניות בישראל ובעולם, הכוללים פלטפורמה ידידותית ומתקדמת לביצוע עסקאות, חדר מסחר מקצועי ותומך, אנליזות, סקירות וניתוחי חברות ממחלקת המחקר וליווי פיננסי על ידי בעל רישיון שיסייע בבחירת המניות המתאימות לתיק שלך.

 

מניות ומשמעות האחזקה בהן

 

מניות מקנות למחזיק בהן, זכות הצבעה באסיפה הכללית של החברה. האסיפה הכללית היא פורום חשוב של קבלת החלטות בנושאים חשובים בחברה. במציאות, ברוב המקרים, המשקיעים הפרטיים לא מחזיקים במספיק מניות בכדי להשפיע על ההתנהלות השוטפת של החברה. למרות האמור לעיל, סוגיות שמטרידות משקיעים פרטיים עשויות לעורר ביקורת ציבורית על החלטה שנויה במחלוקת, כך שגם למשקיעים הפרטיים יש יכולת להשפיע, גם אם לא בכוח ההצבעה הישיר. בהקשר אחר, למשקיע בודד, שמבצע מסחר עצמאי מעת לעת, יש יתרון אחד ברור על בעלי המניות הגדולים ועל הגופים המוסדיים והוא היכולת לרכוש או למכור את ההחזקה במהירות.

חלק חשוב במהות של להיות בעלי מניות הוא הזכות לקבל רווחים בצורת דיבידנדים. דיבידנד הוא התשלום במזומן שניתן לבעלי המניות מתוך עודפי או רווחי החברה. הדיבידנד מקטין את קופת המזומנים של החברה לטובת בעלי המניות בה. סוג נוסף של דיבידנד הינו דיבידנד בעין - חלוקת מניות של חברות הבנות כהטבה לבעלי המניות. במקרה של פירוק החברה וחלוקת הנכסים או חלקם לבעלי המניות, זכאי כל בעל מניות לקבל את חלקו היחסי.

בעוד שבעבר מניות הודפסו על תעודות  ונשמרו באופן פיזי, כיום מנוהלת ההחזקה במניות וביתר ניירות הערך במסלקת הבורסה באמצעות רישום ממוחשב  ללא צורך בתעודות פיזיות מה שמשפר משמעותית את הקלות שבהן מבוצעות עסקאות וכפועל יוצא גם משפר את הנזילות של סוג השקעה זה.

מדוע מנפיקים מניות?

חברות מנפיקות את מניותיהן ומציעות אותן למכירה לציבור בבורסה במטרה לגייס הון. מטרות הנפקת המניות הן: מימון השקעות ופעילות עסקית בכדי לגדול ולצמוח, חשיפה למותג, התרחבות לשווקים חדשים, פיתח מוצרים חדשים, רכישת ציוד חדש, גיוס עובדים נוספים ועוד. חברות משתמשות גם בהלוואות מבנקים ומהציבור (ע"י הנפקת אגרות חוב), מענקים ממשלתיים ובאמצעים עצמיים. 

כל אחד יכול לרכוש מניות של חברות או מוצרים אחרים בבורסה. משקיעים פרטיים משתמשים בחסכונותיהם להשקעה באפיקים שונים לרכישת מניות, איגרות חוב, פיקדונות ומכשירי חיסכון אחרים. משקיעים מוסדיים, שהם גופים גדולים כמו קרנות נאמנות, קרנות פנסיה, קופות גמל וחברות ביטוח, מנהלים כספים של חוסכים (או מבוטחים), בין היתר בהשקעה בשוק המניות. הגופים המוסדיים משקיעים משאבים גדולים בניתוח המגמות בשוק המניות ובקבלת החלטות על החברות שבמניותיהן הם משקיעים.

 

 

;